دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، تیر 1394 
تولید دیزل زیستی (بیودیزل) از ضایعات کشتارگاهی دام ‌و طیور

صفحه 24-31

مهدی انصاری؛ برات قبادیان؛ سید مجتبی صدرعاملی؛ محمد رضا شاملو


آنالیز اگزرژی و انرژی تغییر رژیم سوخت در یک نیروگاه سیکل ترکیبی

صفحه 32-43

سید مصطفی حسینعلی پور؛ غلامرضا شهریاری؛ پویان ازهاری؛ عبدالله مهرپناهی