دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1392 
هیدروژناسیون ترکیب Mg-Ni آسیاب شده‌

صفحه 14-19

عبداله ایران خواه؛ سهیلا سهرابی