دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مرداد 1391 
کاهش ولتاژ وجه مشترک در مبدل ماتریسی با حذف بردار صفر

صفحه 2-12

غلامرضا عرب مارکده؛ مالک محمدرضایی؛ محمدتقی صادق‌زاده