کلیدواژه‌ها = مزرعۀ بادی
تخمین اقتصادی رزرو مورد نیاز مزارع بادی با بکارگیری شبکه عصبی در پیش‌بینی سرعت باد

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 2-13

سام خسروی؛ محمدرضا عمارتی؛ روح الله فدائی نژاد؛ فرشید کی نیا


شبیه‌سازی و تحلیل دنباله‌ی یک توربین بادی نمونه در مزرعه‌ی بادی با کمک دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 50-61

جاماسب پیرکندی؛ مهرداد مشهدی؛ مهران نصرت الهی


تعیین آرایش بهینه توربین ها برای مزرعه بادی در منطقه میل نادر

دوره 3، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 14-23

موسی شیخ حسینی؛ روح ا.. فدائی نژاد