کلیدواژه‌ها = احتراق
بررسی تجربی پایداری شعله در محیط متخلخل فلزی- سرامیکی

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 42-51

مجید نیکفر؛ سید عبدالمهدی هاشمی؛ رضا اشرفی


بررسی اثر تخلخل در احتراق پیش مخلوط جریان متقابل در ابر ذرات ارگانیک

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 20-27

مهدی بیدآبادی؛ یسنا پورمحمد؛ علی اسماعیل نژاد