کلیدواژه‌ها = تولید همزمان برق و حرارت
تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت بر پایه موتور احتراق داخلی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 24-31

فرزاد محمدخانی؛ شهرام خلیل آریا؛ ایرج میرزایی