نشریه مهندسی و مدیریت انرژی- راهنمای پرداخت هزینه
پرداخت هزینه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/2 | 
نویسندگان محترم توجه داشته باشند بعد از پذیرش نهایی مقاله، مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه چاپ به شماره حساب ۱۶۰۹۰۶۰۲۰۰ (شماره شبا IR۲۴۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۰۹۰۶۰۲۰۰ ) بانک تجارت شعبه دانشگاه درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان واریز و فیش آن را در پرونده مقاله/ پیوست ها آپلود نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی و مدیریت انرژی:
http://energy.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.79.42.fa
برگشت به اصل مطلب