نشریه مهندسی و مدیریت انرژی- فرم اشتراک
فرم اشتراک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کابر گرامی:
می توانید جهت دریافت نسخه چاپی فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی ابتدا به عنوان کاربر در سیستم ثبت نام نمایید.و سپس شماره فیش پرداختی  (  500000ریال + 100000 هزینه پست) جمعا" به مبلغ 600000 ریال بابت هر نسخه از نشریه ( شماره حساب 1609060200 بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان به نام معدانشگاه کاشان )را در فرم اشتراک در سایت وارد نمایید. و برگه کاغذی فیش را به شماره 0355912414 فاکس نمایید. یا فیش را به ایمیل مجله info-energykashanu.ac.ir  ارسال نمایید.
فرم اشتراک

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی و مدیریت انرژی:
http://energy.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.65.17.fa
برگشت به اصل مطلب