نشریه مهندسی و مدیریت انرژی- الگوی نگارش مقاله
فرمت مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نویسنده محترم خواهشمند است مقالات پزوهشی خود را مطابق الگوی زیر تهیه و از طریق سایت ارسال نمایید.

persianauthorguidlines-2.doc
English author guidlines

نویسندگان محترم توجه داشته باشند بعد از پذیرش نهایی مقاله، مبلغ 3000000 ریال بابت هزینه چاپ به شماره حساب 1609060200 بانک تجارت شعبه دانشگاه درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان واریز و فیش آن را در قسمت پیوست ها آپلود نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی و مدیریت انرژی:
http://energy.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.48.16.fa
برگشت به اصل مطلب