نشریه مهندسی و مدیریت انرژی- برای نویسندگان
حق واگذاری حق انتشار مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی و مدیریت انرژی:
http://energy.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.47.22.fa
برگشت به اصل مطلب