نشریه مهندسی و مدیریت انرژی- اخبار نشریه
تغییر نام نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری نام مجله علمی  پژوهشی مدیریت انرژی به مهندسی و مدیریت انرژی تغییر نام پیدا کرد.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی و مدیریت انرژی:
http://energy.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.43.25.fa
برگشت به اصل مطلب