نشریه مهندسی و مدیریت انرژی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شورای نویسندگان
دکتر مهدی احسان استاد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 دکترمحمد صادق حاتمی پور دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
دکتر علی حقیقی اصل استاد مهندسی شیمی دانشگاه سمنان
دکترسید محمدرضا خلیلی استاد مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر عباس راستگو استاد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
 دکتر محمد رنجبر استاد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 دکتر علی زیلوچیان استاد مهندسی برق دانشگاه فلوریدا
دکتر قنبرعلی شیخ زاده دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
دکترعلی اکبر عالم رجبی دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر مجید قاسمی استاد مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر گئورگ قره پتیان استاد مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکتر عباس کتابی دانشیار مهندسی برق دانشگاه کاشان
 دکتر مهدی کراری استاد مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکتر حسین گلستانیان دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد
 دکتر محسن محسن نیا استاد مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
دکتر غلامعلی منصوری استاد مهندسی شیمی دانشگاه ایلینویز
دکتر مظفر علی مهرابیان استاد مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محمد نوع پرست استاد مهندسی معدن دانشگاه تهران
 دکتر علی وطنی دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه تهران
دبیر غلمی بخش برق:
دکتر عباس کتابی دانشیار مهندسی برق دانشگاه کاشان
دبیر علمی بخش مکانیک:
دکتر قنبرعلی شیخ زاده دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی و مدیریت انرژی:
http://energy.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب