نشریه مهندسی و مدیریت انرژی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شورای نویسندگان
1- دکتر مهدی احسان استاد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف (مشاهده رزمه)
2- دکترمحمد صادق حاتمی پور استاد مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان (مشاهده رزمه)
3- دکتر علی حقیقی اصل استاد مهندسی شیمی دانشگاه سمنان (مشاهده رزمه)
4- دکترسید محمدرضا خلیلی استاد مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (مشاهده رزمه)
5- دکتر عباس راستگو استاد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران (مشاهده رزمه)
6- دکتر علی زیلوچیان استاد مهندسی برق دانشگاه فلوریدا (مشاهده رزمه)
7-دکتر قنبرعلی شیخ زاده دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان (مشاهده رزمه)
8- دکترعلی اکبر عالم رجبی استاد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان (مشاهده رزمه)
9- دکتر مجید قاسمی استاد مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (مشاهده رزمه)
10- دکتر گئورگ قره پتیان استاد مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر (مشاهده رزمه)
11- دکتر عباس کتابی دانشیار مهندسی برق دانشگاه کاشان (مشاهده رزمه)
 12- دکتر مهدی کراری استاد مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر (مشاهده رزمه)
13- دکتر حسین گلستانیان استاد مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد (مشاهده رزمه)
 14- دکتر محسن محسن نیا استاد مهندسی شیمی دانشگاه کاشان (مشاهده رزمه)
15- دکتر غلامعلی منصوری استاد مهندسی شیمی دانشگاه ایلینویز (مشاهده رزمه)
16- دکتر محمد نوع پرست استاد مهندسی معدن دانشگاه تهران (مشاهده رزمه)
 17- دکتر علی وطنی استاد مهندسی شیمی دانشگاه تهران (مشاهده رزمه)
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی و مدیریت انرژی:
http://energy.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب