Journal archive for Google Scholar Robot!

Energy Engineering & Management

نشریه مهندسی و مدیریت انرژیVolume 8, Number 2 (2018-7)


Exergy and Thermoeconomic Analysis and Optimization of a CCHP System for a Residential Complex
تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک و بهینه سازی یک سیستم CCHP با ذخیره سازی حرارتی برای استفاده در یک مجتمع مسکونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Exploring the Effect of Conservative Voltage Reduction on Optimal Operation Scheduling of Smart Distribution Grids Considering the Presence of Electric Vehicles
بررسی تاثیر کاهش محافظ‌کارانه ولتاژ بر برنامه‌ریزی بهره‌برداری بهینه شبکه‌ توزیع هوشمند در حضور خودروهای الکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Mathematical Model for Fuel Pricing Considering Supply Chain Network Design Decisions
ارائه مدلی ریاضی برای قیمت‌گذاری سوخت با در نظر گرفتن تصمیمات طراحی شبکه زنجیره تامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of Air Pollution on Photovoltaic Solar Panels Performance
تأثیر آلودگی هوا بر عملکرد پنل های خورشیدی فتوولتائیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

On-Line Faults Detection and Classification in PV array Using Bayesian and K-Nearest Neighbor Classifier
تشخیص و کلاسه بندی برخط خطا در یک مزرعه خورشیدی با استفاده از روش بیزین و k نزدیک ترین همسایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Biodiesel Production from Tomato Seeds with In-situ Transesterification Process
تولید دیزل زیستی از دانه های گوجه فرنگی با فرآیند تبادل استری مستقیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Novel High Efficient Single Phase Photovoltaic Inverter with Common Mode Leakage Current Limitation in Microgrid Applications
ارائه یک اینورتر تکفاز فتوولتاییک جدید با بازدهی بسیار بالا به منظور حذف جریان نشتی حالت مشترک در کاربردهای ریزشبکه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2018-5)


Effects of Ambient Air Temperature and Relative Humidity on the Performance of Photovoltaic (PV) Panels
مطالعۀ اثر رطوبت و دمای محیط بر عملکرد پنل‌های فتوولتائیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation and exergy-economic optimization of a trigeneration system
شبیه‌سازی و بهینه‌سازی اگزرژی- اقتصادی یک سیستم تولید سه‌گانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Techno-Economic Analysis of a Stand-Alone Hybrid Wind Energy System with Fuel Cell Case Study: Kouhin Region in Qazvin
تحلیل فنی اقتصادی سامانۀ هیبریدی به‌صورت جدا از شبکۀ انرژی بادی و پیل سوختی: مطالعۀ موردی منطقۀ کوهین قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Framework for Prioritizing the Risks Involved in Oil and Gas Desalination Plant Using Combined Techniques of FuzzyAHP and SWOT Model(Case Study: Naftshahr Desalination Plant)
ارائۀ چهارچوبی جهت اولویت‌بندی ریسک‌های موجود در واحدهای نمک‌زدایی نفت و گاز با استفاده از تلفیق تکنیک AHP فازی و مدل SWOT (مطالعۀ موردی واحد نمک‌زدایی نفتشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of Heat Exchanger Networks Using Combination of Stochastic and Deterministic Algorithms
سنتز شبکۀ تبادلگر‌های حرارتی با استفاده از ترکیب یک الگوریتم اکتشافی با یک الگوریتم قطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Evaluation of the Installed PV Arrays in a Certain Area of Solar Fields by the Deployment of the Fixed Reconfiguration Method
برآورد اقتصادی نصب آرایه‌های خورشیدی در واحد سطح نیروگاه‌های فتوولتائیک با استفاده از پیکربندی مجدد آرایه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2018-1)


Improvement of thermal performance of the floor heating system using the metallic bridges
بهبود عملکرد سیستم گرمایش از کف با استفاده از پل‌های فلزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Pump Scheduling for Water Distribution Networks Regarding to the Pump Maintenance
برنامه‌ریزی بهینۀ زمان‌بندی پمپاژ به مخازن شبکه‌های توزیع آب با کنترل هزینۀ استهلاک پمپ‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probabilistic Study of Voltage in Distribution Network Considering Wind Turbine and Static Load Model with Gamma Distribution
مطالعات احتمالاتی ولتاژ در شبکۀ توزیع با حضور تولیدات پراکندۀ بادی با درنظرگرفتن مدل‌های استاتیکی بار با توزیع احتمال گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Load Uncertainty on Prioritizing Demand Response Programs
بررسی تأثیر عدم قطعیت بار بر اولویت اجرای برنامه‌های پاسخ‌گویی بار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency Enhancement of In0.5Ga0.5P solar Cell by Optimizing Structural Parameters Using Parametric Method
افزایش راندمان سلول‌ خورشیدی In0.5Ga0.5P با بهینه‌سازی پارامتر‌های ساختاری به روش پارامتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi-Stage Under Frequency Load Shedding Relay in Islanded Distribution Systems
حذف بار فرکانسی چندمرحله‌ای در سیستم توزیع جزیره‌‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2017-11)


A Location-Allocation Model for Four-Stage Biomethane Supply Chain (Case Study: Biomethane Supply Chain in Khorasan Razavi)
ارائۀ مدل مکان‌یابی- تخصیص زنجیرۀ ‌تأمین چهارمرحله‌ای بیومتان (موردمطالعه: طراحی زنجیرۀ ‌تأمین بیومتان در استان خراسان‌ رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Optimization Model for Biofuel Supply Chain Design under Autoregressive Moving Average Demand
مدل بهینه‌سازی طراحی زنجیرۀ تأمین سوخت زیستی تحت تقاضای خودرگرسیون برداری میانگین متحرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Ability to Life Increase of Zinc - Silver Batteries By Optimizing Press Pressure Used in the Production of Silver Electrodes
ارزیابی قابلیت افزایش عمر باتری‌های روی‌ـ نقره به‌وسیلۀ بهینه‌سازی فشار پرس به‌کاررفته در تولید الکترودهای نقره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel Approach for Comprehensive Modeling of Grounding System of HV Towers Using Vector Fitting Method
ارائۀ یک روش نوین به‌منظور مدل‌سازی جامع سیستم‌ زمین دکل‌های فشار قوی و برج توربین‌های بادی با استفاده از روش برازش برداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive and Corrective Maintenance to the Lifetime Efficiency of Power Transformer Considering the Effect of Aging on Reliability
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصلاحی به‌منظور بهره‌وری طول عمر ترانسفورماتور قدرت با درنظرگرفتن تأثیر فرسودگی بر قابلیت اطمینان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Planning of Energy Hub for Joint Operation of Electricity and Gas Systems Considering Reliability Index
طراحی بهینۀ سپهر انرژی برای بهره‌برداری توأم از سیستم‌های برق و گاز با درنظرگرفتن شاخص قابلیت اطمینان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2017-7)


Performance Analysis of a Multi-Effect-Desalination Thermo-Vapor Compression(MED-TVC) System Integrated in a Combined Cooling, Heating and Power (CCHP) System
ارزیابی عملکرد تلفیق آب‌شیرین‌کن چنداثرۀ تقطیری با تراکم بخار (MED-TVC) در یک سیستم تولید همزمان برق، حرارت و سرما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritize the renewable-power plants using a combination of Modified Digital Logic and fuzzy VIKOR methods
اولویت‌بندی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با استفاده از تلفیق روش منطق دیجیتالی بهبودیافته و ویکور فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Thermodynamic Parameters and Essentioan Oil Content in Drying of Rosemary by Applying a Microwave Pulsed Pretreatment
بررسی پارامترهای ترمودینامیکی و میزان اسانس در فرایند خشک‌شدن رزماری با استفاده از پیش‌تیمار مایکروویو پالسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nonlinear Modelling and Complementary Robust Control of Variable Speed Pitch Regulated Wind Turbine Generator
مدل‌سازی غیرخطی و کنترل جامع مقاوم توربین بادی سرعت‌ـ متغیر با ژنراتور القایی قفس سنجابی و کنترل زاویۀ پیچش پره‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Optimization of a Hybrid Photovoltaic-Battery-Diesel Genrator system for a Remote Islanded Electrical Network
طراحی و بهینه‌سازی یک سیستم ترکیبی فتوولتاییک‌ـ‌باتری‌ـ‌دیزل ژنراتور به‌منظور تغذیۀ یک شبکۀ دورافتادۀ جزیره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous Implementation of Controllable Load Management and Combined Heat and Power Commitment in Presence of Electriacal Storage System
برنامه ‌ریزی بهینۀ مدیریت بارهای کنترل ‌پذیر و مشارکت واحدهای تولید همزمان برق و حرارت در حضور ذخیره ‌ساز الکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2017-6)


Prediction of the Performance of a Cellulose Evaporative Cooling Pad System Using Stepwise Regression Method and Investigation of the Impacts of Effective Parameters on the Water and Electricity Consumptions
پیش‌بینی عملکرد و بررسی تغییرات عوامل مؤثر بر روی مصرف آب و برق در یک سیستم سرمایش با پد تبخیری سلولزی به‌کمک رگرسیون گام‌‌به‌‌گام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, Manufacture and Analysis of a Geothermal Heat Pumps
طراحی‌، ساخت و تحلیل یک پمپ حرارتی زمین گرمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing of Three Different Scenarios to Optimize Energy Consumption and Scheduling in Supply Chain
تحلیل سه سناریوی مختلف در بهینه‌سازی مصرف انرژی و زمان‌بندی در زنجیرۀ تأمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Carboxylated Graphene Oxide as an Efficient Hole-Injection Layer in Polymer Light Emitting Diode
اکسید گرافن کربوکسیله به‌عنوان لایۀ تزریق‌کنندۀ حفرۀ مؤثر در دیود نورگسیل پلیمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Novel Non-Isolated High Step-Up DC-DC Converter for Solar Energy Application
ارائۀ یک مبدل غیر ایزولۀ DC-DC با ضریب افزایندگی بالا برای کاربرد در انرژی خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Estimation of Reserve Requirements of Wind Farms with using Neural Networks to Predict Wind Speed
تخمین اقتصادی رزرو مورد نیاز مزارع بادی با بکارگیری شبکه عصبی در پیش‌بینی سرعت باد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2017-1)


Thermoeconomic Analysis and Parametric Study of Geothermal and Biomass Source ORC, Dual Fluid and Hybrid Power Plants
تحلیل ترمواکونومیکی و مطالعه پارامتریک نیروگاههای رانکین سیال آلی، تک سیالی هیبریدی و دو سیالی هیبریدی با منابع انرژی ژئوترمال و بایومس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Solar Thermal Collectors to Improve the Energy Performance of the Fresh Air HVAC Systems
بکارگیری پنلهای خورشیدی به منظور بهبود عملکرد انرژی سیستمهای تهویه مطبوع هوا تازه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Techno-economic Analysis of Rehabilitating and Repowering of Thermal Power Plants in Iran
تحلیل فنی- اقتصادی اثر بازتوانی و ارتقاء نیروگاههای حرارتی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maximum Power Point Tracking of the Photovoltaic System Based on Adaptive Fuzzy-Neural Method
ردیابی نقطه توان ماکزیمم در سیستمهای فتوولتاییک به روش فازی-تطبیقی-عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution System Annual Cost Minimization Using Clean Type Technologies
کاهش هزینه‌های سالیانه سیستم توزیع به کمک واحدهای تولید پراکنده پاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Energy Management and Feasibility Study of a Hybrid Energy System for a Remote Area
مدیریت بهینه انرژی و امکان سنجی اقتصادی یک سیستم انرژی ترکیبی برای یک منطقه دورافتاده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2016-11)


Combustion of Biomass Particles in a Small Scaled CHP Unit
احتراق ذرات سوخت زیست‌توده در یک واحد تولید همزمان توان و حرارت مقیاس کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Moisture Content During Kohlrabi Drying Proass Using Microwave in a Fluidized Bed
پیش ‌بینی محتوای رطوبت در طی فرآیند خشک ‌کردن گیاه کلم سر به وسیله امواج مایکروویو در بستر سیالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Power Management of an Electric Vehicle with Dual-Energy Sources via Optimized Fuzzy Controller using Genetic Algorithm
مدیریت بهینه توان در خودروی برقی با دو منبع انرژی با استفاده از کنترل‌کنندۀ فازی بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Indicators for Effect Monitoring of Components’ Supply Chain in Loss of Electric Distribution System
شاخص‌های جدید پایش تأثیر چرخۀ تأمین تجهیزات بر تلفات سیستم توزیع برق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi-Port Networks Modeling in Power System Using Vector Fitting Method to Analysis of Electromagnetic Transients
مدل‌سازی شبکه‌های چندترمیناله در سیستم‌های قدرت با استفاده از روش برازش برداری به‌منظور تحلیل حالات گذرای الکترومغناطیسی فرکانس بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combined Heat and Power Economic Dispatch Considering Valve Point Effect and Prohibited Zones by BFPSO
برنامه‌ریزی تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی با درنظرگرفتن اثر دریچه‌های بخار و نواحی ممنوعۀ تولید توسط الگوریتم ترکیبی BF-PSO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2016-9)


Energetic and Exergetic Analysis of a Novel Combined Cooling and Power System by the Integration of Organic Rankine Cycle (ORC) and Ejector Refrigeration System
تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم جدید تولید همزمان سرمایش و توان با تلفیق سیکل رانکین آلی (ORC) و سیستم تبرید اجکتوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effects of Various Parameters on the Performance of a Water-Based Photovoltaic/Thermal System
بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بر عملکرد یک سیستم فتوولتاییک/حرارتی صفحۀ تخت آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theoretical and Experimental Performance Evaluation of Evacuated Tubes heat Pipe Collector in Sanandaj
ارزیابی تئوری و تجربی عملکرد کلکتور تحت خلأ دارای لوله‌های حرارتی در سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Performance with Pin-Type Flow Field Design
بررسی عملکرد پیل سوختی غشاپلیمری با میدان شارش پینی لوبیا شکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing of Energy Consumption in an Office Building Equipped with Intelligent Management System
بهینه‌سازی مصرف انرژی در یک ساختمان اداری مجهز به سیستم مدیریت هوشمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wind Speed Long – Step Prediction based on RNNGA ybride Method
پیشگویی گام‌ـ بلند سرعت باد مبتنی بر مدل ترکیبی RNNGA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2016-6)


Mathematical Modeling of Solar Chimney Power Plants in Semnan City
مدل‌سازی ریاضی نیروگاه دودکش خورشیدی برای وضعیت آب‌وهوایی شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Natural Gas Pricing of industrial sector in Iran by Ramsey Method and Fuzzy Regression Estimation Method
قیمت‌گذاری گاز طبیعی ایران در بخش صنعت با استفاده از مدل رمزی و روش تخمین رگرسیون فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the Optimal Arrangement of Wind Turbines by Considering Maximum Power and Minimum Cost of Connecting Wind Turbines
تعیین آرایش بهینه توربین‌های بادی با هدف بیشینه سازی توان خروجی مزرعه بادی و کمینه سازی هزینه اتصال توربین‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Load Power and Frequency Control based on Modified Droop Method in Hybrid Systems-Wind Turbine/ Photovoltaic/ Fuel Cell in Autonomous Stand-Alone Micro-Grids
کنترل توان و فرکانس بار مبتنی بر روش کنترلی شیب افتی بهبودیافته در سیستم‏ ترکیبی توربین بادی، فتوولتائیک و پیل سوختی در ریزشبکه‏ های مستقل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Grid-Side Converter Dynamics and Dc-Link Controller Design in DFIG-Based Wind Turbines
تحلیل دینامیک مبدل سمت شبکه و طراحی کنترل‌کنندۀ خازن لینک DC در توربین-ژنراتورهای بادی با ژنراتور القایی دوسو تغذیه (DFIG)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Compensation of Turbo-expander Starting by Modified DVR and STATCOM in Neka Power Plant under Fault Condition
بهبود جبران‌سازی راه‌اندازی توربین انبساطی توسط DVR بهبودیافته و STATCOM در نیروگاه نکا تحت شرایط خطا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2016-3)


Effect of Secondary Reflectors on Flux Distribution of a Fresnel Concentrator
اثر آینۀ ثانویه بر مقدار و توزیع شار ورودی لولۀ جاذب در متمرکزکننده‌های فرنل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation and Analysis of Wind Turbine Configurations in Wind Farm by Using CFD
شبیه‌سازی و تحلیل دنباله‌ی یک توربین بادی نمونه در مزرعه‌ی بادی با کمک دینامیک سیالات محاسباتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy and Exergy Analysis of a Micro CCHP System Based on Fuel Cell for Absorption Refrigeration
تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم تولید همزمان کوچک بر پایۀ پیل سوختی پلیمری برای سرمایش جذبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PEF Application on Optimization of Energy Consumption in Extraction of Sugar from Sugar Beet
کاربرد PEF در بهینه‌سازی مصرف انرژی در استخراج قند از چغندر قند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduction in the Household Consumer Energy Costs Considering Cost based Operation of Micro Combined Heat and Power (Μ-CHP)
کاهش هزینه‌های تأمین انرژی مصرف‌کنندۀ خانگی با بهره‌برداری مبتنی بر قیمت ریزواحد تولید همزمان برق و حرارت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Techno-Economic Model for Different Operating Methods of Micro CHP Systems
مدل فنی- اقتصادی سیستم‌های Micro CHP با روش‌های عملکردی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2015-12)


Energy and exergy analysis of BouyerSanat steel company
تحلیل انرژی و اکسرژی کارخانه فولاد بویرصنعت یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Optimization of a Household Radiator and Experimental Investigation of Its Thermal Capacity
بهینه‌سازی عددی یک رادیاتور خانگی و بررسی تجربی ظرفیت حرارتی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transient Model and Technical Analysis of Vanadium redox Flow Battery with Polymer Membrane
مدلسازی وابسته به زمان و تحلیل فنی باتری جریانی اکسایشی-کاهشی وانادیومی با غشاء پلیمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dye sensitized solar cells with chitosan and carboxy methyl cellulose gel electrolytes
سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ با الکترولیت‌های ژلی کیتوسان و کربوکسی متیل سلولز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation and Evaluation of Lightning Overvoltage in Wind Farms Considering Grounding Effects by EMTP Package
بررسی جامع اضافه‌ولتاژهای صاعقه در مزارع بادی با پیکربندی‌های متفاوت به همراه تاثیر سیستم زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Allocation of Fixed Cost based on New and Fair Method in Radial Distribution Network with Distribution Network
تخصیص هزینه‌های ثابت به روش ترکیبی و جدید در شبکه‌های توزیع شعاعی در حضور منابع تولید پراکنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2015-9)


Energy and Exergy Analysis and Parametric Study of Gas Turbine Cycle Waste Heat Recovery in Different Configurations Using an ORC
تحلیل انرژی-اگزرژی و مطالعۀ پارامتری بازیابی گرمای اتلافی پیکربندی‏های مختلف سیکل توربین گاز با استفاده از سیکل رانکین آلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy, Exergy and Economic Analysis of an Internal Combustion Engine Equipped with Turbocharger and Intercooler
تحلیل انرژی، اگزرژی و اقتصادی موتور احتراق داخلی مجهز به سیستم‌های پرخوران و خنک کن میانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Numerical Study and Simulation of a Heat Exchanger Packed with Phase Change Materials for Air Conditioning System in a Residential Building Located in the Desert Region of Iran
مطالعه عددی و شبیه‌سازی عملکرد یک مبدل حرارتی پر شده با ماده تغییرفاز برای سامانه تهویه مطبوع یک منزل مسکونی در مناطق گرم و خشک ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on Analysis, Control, Implementation, and Assessment of Brushless DC Motor Drives
مروری بر روش های تحلیل، کنترل، پیاده سازی و ارزیابی درایوهای موتورهای DC بدون جاروبک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surge Arrester's Location the Wind Plant Using Genetic Algorithms
مکان یابی برقگیر در مزرعه بادی به کمک الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel P- PSO Algorithm Solution of Dynamic Economic Dispatch
پخش بار اقتصادی دینامیکی بهینه با استفاده از P-PSO پیشنهادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2015-7)


Parametric Analysis and Optimization of Regenerative Organic Rankine Cycle with Solar Energy Source
تحلیل پارامتری و بهینه‌سازی سیکل رانکین آلی بازیاب با محرک انرژی خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical and Experimental Assessment of influence of the overlap ratio on the performance of domestic wind turbines
بررسی عددی و تجربی تأثیر نسبت همپوشانی بر عملکرد توربین بادی خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exergy and energy analysis of fuel regime changes in a combined cycle power plant
آنالیز اگزرژی و انرژی تغییر رژیم سوخت در یک نیروگاه سیکل ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biodiesel Production from Animal and Poultry Slaughterhouse Wastes
تولید دیزل زیستی (بیودیزل) از ضایعات کشتارگاهی دام ‌و طیور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distributed Reactive Power Control by Considering End-consumers
کنترل توزیع‌شدۀ توان راکتیو در شبکه‌های هوشمند با درنظرگرفتن مصرف‌کننده‌های نهایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Fault Ride-Through Capability of Inverter-Based Distributed Generations Using Fault Current Limiter
بهبود قابلیت گذر از خطای منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر با استفاده از محدود کننده‌ی جریان خطا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2015-3)


Thermodynamic Modeling of a Hybrid SOFC/GT Cycle with ITM Technology for the Oil Industry
مدل‌سازی ترمودینامیکی چرخۀ هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد/ توربین گازی دارای سیستم جذب اکسیژن غشای تبادل یونی با کاربرد در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Size of Hybrid System, Photovoltaic/Wind/Batteries Using Particle Swarm with Constriction Factor Algorithm
تعیین اندازۀ بهینۀ سیستم ترکیبی، فتوولتائیک/ باد/ باتری با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات با عامل انقباض
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Agricultural Residues as Solid Fuel for Energy Resources
بررسی کیفیت پسماند‌های کشاورزی به‌عنوان سوخت جامد در تولید انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Control of Stand-Alone Doubly Fed Induction Generator-Based 660 kW Wind Turbine
کنترل ژنراتور القایی تغذیۀ دوگانه برای توربین بادی 660 کیلوواتی در حالت مستقل از شبکه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parallel Distributed Compensation based Fuzzy Control Design for A Wind Turbine
طراحی جبران‌ساز توزیع‌شدۀ موازی فازی برای ناحیۀ جذب حداکثر توان از یک توربین باد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hybrid Renewable Energy Generation System with Modified Control System Via Harmony Search Algorithm
سامانۀ تولید انرژی تجدیدپذیر ترکیبی با سیستم کنترل بهبودیافته با استفاده از الگوریتم جست‌وجوی هارمونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2014-12)


Numerical Simulation of Heat Transfer and Pressure Drop inShell and Tube Heat Exchanger with Elliptic Tube Bundle
شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت و افت فشار در مبدل حرارتی پوسته و لوله با دستۀ لولۀ بیضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Artificial Neural Network Performance to Predict Daily Solar Radiation in Iran
ارزیابی عملکرد شبکۀ عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تابش خورشیدی روزانۀ کشور ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Effective Parameters on Hydrogen Desorption From an Industrial Metal Hydride Tank
بررسی پارامترهای مؤثر بر واجذب هیدروژن از مخزن هیدرید فلزی صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Study on Performance of Refrigeration Cycle with Double Stage Ejector
بررسی عددی عملکرد سیستم تبرید با اجکتور دومرحله‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heat Transfer in Dual Continuous Flow of Two Immiscible Liquids
انتقال حرارت در جریان پیوستۀ دوگانۀ دو مایع امتزاج‌ناپذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Load Sharing in Parallel Microgrid Inverters Using One-Cycle Control
تقسیم بار بین اینورترهای موازی میکروگرید با استفاده از روش کنترل تک‌سیکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2014-9)


Determination of the Optimal Point for Integrating Multi-Effect Desalination System with Combined Cycle Power Plant
تعیین نقطۀ بهینۀ ترکیب آب‌شیرین‌کن چندمرحله‌ای تبخیری با نیروگاه سیکل ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation of a 2D Subsonic Constant Cross-Section MHD Generator and Investigating It’s Influence on Performance of Triple Combined Cycles
شبیه‌سازی عددی جریان دوبعدی در ژنراتور هیدرودینامیک مغناطیسی مقطع ثابت فروصوت و بررسی اثر آن بر عملکرد سیکل ترکیبی سه‌گانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Subcooling the Condensor Outlet Refrigerant on the Integrated Refrigeration by the NH3-H2O Absorption Chiller
اثر مادون سرد کردن مایع خروجی از کندانسور در سیستم‌های تبرید ترکیبی توسط سیکل جذبی آب- آمونیاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on using metal foam as coolant fluid distributor in polymer electrolyte membrane fuel cell
بررسی استفاده از فوم فلزی به‌عنوان توزیع‌کنندۀ سیال خنک‌کاری در پیل سوختی غشاء پلیمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Water and Heat Recovery from Waste Industrial Gases by New Technology of Membrane Condenser Exchanger
شبیه‌سازی بازیافت آب و انرژی از گازهای اتلافی صنایع توسط تکنولوژی جدید مبدل چگالندۀ غشایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel Control Strategy for Shunt Active Power Filter in Three-phase Four-wire System to Compensate Harmonics, Unbalance and Reactive Power
ارائۀ روش کنترلی جدید برای فیلترهای اکتیو موازی در سیستم‌های سه‌فاز چهارسیمه به‌منظور جبران‌سازی هارمونیک‌ها، نامتعادلی و توان راکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2014-7)


Determination of Optimal Temperature of Nannochloropsis Oculata Microalgae for Biofuel Production (Biodiesel)
تعیین دمای بهینۀ رشد ریزجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا (Nannochloropsis oculata) برای تولید سوخت سبز (بیودیزل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Repowered Steam Power Plant via Thermoeconomic Analysis
بهینه‌سازی سیکل نیروگاه بخار بازتوانی‌شده با استفاده از تحلیل ترمواکونومیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis Gas Production in Gliding Plasma Reactor by Partial Oxidation of Methane
بررسی تولید گاز سنتز در راکتور پلاسما گلایدینگ به روش اکسیداسیون جزئی متان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation and Enviromental Evaluation of Flare Gas Recovery System
شبیه‌سازی و ارزیابی زیست‌محیطی سامانۀ بازیابیِ گازهای ارسالی به شبکۀ فلر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and Improvement of Unbalanced Fault Ride-Through Response in DFIG-based Wind Turbines
تحلیل و بهبود قابلیت ایستادگی توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه در برابر افتادگی نامتقارن ولتاژ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Generation Expansion Planning Considering Demand Side Management Programs Using ABC Algorithm
برنامه‎ریزی توسعۀ تولید با درنظرگرفتن برنامه‌های مدیریت سمت تقاضا با استفاده از الگوریتم ABC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2014-2)


Assessment and Analysis of Salinity Gradient Power in Arvand Riverestuary Based on Reverse Electro Dialysis Method
ارزیابی و تحلیل توان گرادیان شوری در مصب رودخانۀ اروند بر پایۀ روش الکترودیالیز معکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influences of Star Tube Insert on Thermal Performance Characteristics in Turbulent Flows in Gas Water Heater
بررسی تأثیر درون‌لوله‌ایستاره‌ای روی عملکرد حرارتی آبگرمکن گازی در جریان مغشوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the monthly, seasonal, semi-yearly and yearly optimum tilt angles of flat plate solar collectors in Kashan
تعیین زاویۀ شیب بهینۀ ماهیانه، فصلی، شش‌ماهه و سالانه کلکتورهای خورشیدی تخت در کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Efficiency Improvement and Economical Evaluation of Electric Motorcycle using Four-phase AFPM and Combination of Ultracapacitor and Battery
بهبود بازده انرژی و ارزیابی اقتصادی موتورسیکلت الکتریکی با حضور موتور چهار فاز AFPM و ترکیب ابرخازن و باتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Wind Turbines Placement for a Wind Farm in Milnader Region
تعیین آرایش بهینه توربین ها برای مزرعه بادی در منطقه میل نادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islanded Micro-Grid Modeling and Optimization of its Operation Considering Cost of Energy not Served by an Enhanced Differential Search Algorithm
مدل‌سازی ریز‌شبکه جزیره‌ای و بهینه‌سازی بهره‌برداری آن با لحاظ‌کردن هزینۀ عدم تأمین بار با استفاده از الگوریتم مهاجرت اصلاح‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2013-12)


Effect of the Working Fluid on the Ejector Refrigeration System
تأثیر نوع سیال عامل بر عملکرد سیستم تبرید اجکتوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Experimental Study of Flame Stability in a Metal – Ceramic Porous Medium
بررسی تجربی پایداری شعله در محیط متخلخل فلزی- سرامیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wind Energy Potential in the Province of Sistan and Baluchestan and Economical Analysis for Installing Wind Turbines
پتانسیل‌سنجی انرژی بادی استان سیستان و بلوچستان و تحلیل اقتصادی برای احداث نیروگاه بادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of the convection section of industrial furnaces
مدل‌سازی بخش جابه‌جایی کوره‌های صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Design of Voltage Controller for Distributed Generation with Interface Converter under Balanced and Unbalanced Load Condition
طراحی بهینۀ کنترل‌کنندۀ ولتاژ در تولیدهای پراکنده با مبدل واسط در عملکرد جزیره‌ای برای شرایط بار متعادل و نامتعادل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Economic Operation of Flexible Combined Heating, Cooling and Power System
بهره‌برداری بهینۀ اقتصادی از سیستم انعطاف‌یافتۀ تولید هم‌زمان برق، حرارت و سرما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2013-9)


Design and Construction of Micro Combined Heat and Power Using a Gas Internal Combustion Engine
طراحی و ساخت سامانه همزمان قدرت و حرارت در مقیاس میکرو با استفاده از موتور درونسوز گازسوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermo-Economic Evaluation of Water and Power Cogeneration Process through Thermal Desalination near a Back Pressure Combined Cycle
تحلیل ترمواکونومیک تولید هم‏زمان آب و توان از طریق نمک‏ زدایی حرارتی در کنار چرخه ترکیبی پس ‏فشاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cost Reduction in Cast Iron Rotary Furnace: A Thermodynamic Approach
راهکارهای کاهش هزینه کارکرد کوره دوار ذوب چدن با استفاده از شبیه ‏سازی ترمودینامیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Porous on Premixed Co-Flow Organic Particles Cloud Combustion
بررسی اثر تخلخل در احتراق پیش مخلوط جریان متقابل در ابر ذرات ارگانیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydrogenation of the Milled Mg-Ni Compound
هیدروژناسیون ترکیب Mg-Ni آسیاب شده‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Generation Expansion Planning and Generation unit Location Based on IGA and AHP
برنامه ریزی توسعه تولید انرژی الکتریکی و جایابی نیروگاه برپایه الگوریتم ژنتیک ارتقا یافته و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2013-7)


Numerical Investigation of Heat Transfer Between Gaps of Concentric Imperfect Cones
مطالعه عددی انتقال حرارت در فضای مابین دو مخروط ناقص هم‌محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Turbulence Sub-Grid Scale Model for Modeling of Large Scale Pool Fire Using LES
مقایسه مدل‌های زیرشبکه اغتشاشی برای مدل‌سازی آتش استخری بزرگ مقیاس به روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Exergy Optimization of a Flat Plate Solar Collector in a Closed Circuit Utilized with Reflectors and Lenses Using Experimental Results
مطالعه و بهینه‌سازی اگزرژی یک کلکتور خورشیدی حرارتی تخت مجهز شده به بازتابنده‌ها و عدسی‌ها در یک مدار بسته با استفاده از نتایج آزمایش‌ها‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three Dimensional Modeling of the Bed in Silica Gel/Water Adsorption Chiller: The Effect of Heating Fluid Temperature
مدل‌سازی سه بعدی بستر چیلرهای جذب سطحی سیلیکاژل-آب به منظور بررسی تأثیر دمای آب گرم ورودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Electrochemical and Economic Modeling of a Tubular Solid Oxide Fuel Cell Stack in an Energy Generation System
مدلسازی الکتروشیمیایی و اقتصادی استک یک پیل سوختی اکسید جامد لوله ای در یک سیستم تولید انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electric Load Dispatch Among Power Plants in order to Reduce Fuel Cost and Environmental Pollution
توزیع بار بین نیروگاه‌ها به منظور کاهش همزمان هزینۀ سوخت و آلاینده‌های زیست‌محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2013-3)


Natural Convection at Different Prandtl Numbers in Rectangular Cavities with a Fin on the Cold Wall
جابجایی آزاد در یک محفظه مستطیلی با وجود یک پره روی دیواره سرد در اعداد پرانتل مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presumed PDF Modeling of Reactive Oxy-Fuel Flow in a Model Combustor
شبیه سازی جریان واکنشی اکسیژن سوز در یک محفظه احتراق با استفاده از مدل تابع چگالی احتمال فرضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transient Characteristics of a Single-Effect Absorption Refrigeration Cycle
مطالعه رفتار دینامیکی سیکل تبرید جذبی تک اثره آب-لیتیوم بروماید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermodynamic and Exergy Analysis of a Combined Power and Desalination Plant
آنالیز ترمودینامیک و اگزرژی سیستم تولید هم زمان توان و آب شیرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energetic and Exergetic Analysis of Internal Combustion Engine Cogeneration System
تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت بر پایه موتور احتراق داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Solar Angles on Incident Energy of the Flat Collectors
تأثیر زوایای خورشیدی بر روی انرژی دریافتی کلکتورهای خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Robust Controller Design for IG Driven by Variable-Speed in WECS Using μ-Synthesis
طراحی کنترل‌کننده مقاوم برای ژنراتورهای القایی در نیروگاه‌های بادی سرعت متغیر با استفاده از روش سنتز μ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2012-11)


Analysis of Integrated Refrigeration Systems with Microturbine and Absorption Chiller
بررسی سیستم‌های تبرید ترکیبی با میکروتوربین و چیلر جذبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Study of Effects of Flue Gas Recirculation Technique on Maximum Flame Temperature and the NOx Emission of Gasoil and Biodiesel Combustion
مطالعه آزمایشگاهی تأثیر استفاده از روش FGR بر دمای ماکزیمم شعله و انتشار NOx در احتراق گازوئیل و بیودیزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing Energy Recovery Equipment in Vehicle Paint Ovens Based on Economic, Environmental and Global Warming Factors Using ANP Methods
اولویت‌بندی تجهیزات بازیافت انرژی در کوره‌رنگ‌خودرو براساس معیارهای-اقتصادی، زیست‌محیطی و گرمایش‌زمین با استفاده از روش ANP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Empirical Model to Predict Particle Size Reduction Caused by Blasting in the Conglomerate Rock-Mass at Gotvand Olya Dam
ارائه مدل تجربی پیش‌بینی متوسط ابعاد خردشدگی حاصل از انفجار در توده‌سنگ کنگلومرای سد گتوند علیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of a Combined Wind Turbine-Fuel Cell Hybrid Power System and Contribution of Fuel Cell Electrical Supply Demand in Case Study
مدلسازی سیستم ترکیبی توربین بادی- پیل سوختی و سهم پیل سوختی در تامین تقاضای الکتریکی در یک منطقه نمونه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Sizing of DERs in a Grid Connected MG for Supplying Electrical and Thermal Loads Cosidering the Reduction of Fossil Fuels' Dependency
تعیین اندازه بهینه منابع در یک ریزشبکه‌ی متعامل با بازار برق جهت تامین بار الکتریکی و حرارتی با هدف کاهش وابستگی ریزشبکه به سوخت فسیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2012-8)


Natural Convection of Cu-water Nanofluid in Concentric Annuli with Six Radial Fins Attached to Inner Cylinder
جابجایی طبیعی نانوسیال آبـ مس بین دو استوانه هم‌محور افقی با وجود شش پره شعاعی روی استوانه داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation and Thermodynamic Analysis of a Combined Gas Turbine Power with a Solid Oxide Fuel cell and Analysis Irreversibility Hybrid Systems
شبیه سازی و آنالیز ترمودینامیکی سیکل ترکیبی توربین گازی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد لوله ای و بررسی میزان برگشت ناپذیری سیستم ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exergy and Energy Analysis of the Steam Power Plant in Isfahan Refinery in Iran
تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه بخار پالایشگاه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication of Silver Microspheres as Metallic Scattering Centers in Dye-sensitized Solar Cells: Light Harvesting
ساخت میکروکره‌های نقره به عنوان پراکَنَنده‌های فلزی برای جمع‌آوری نور در سلول خورشیدی رنگدانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical Modeling of the Relationships Between Sun Radiation and Micro and Nano Particles in the Air
مدل تحلیلی اثرات میکرو و نانوذرات آلاینده هوا در کاهش اشعه خورشید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Common-Mode Voltage Reduction in Matrix Converter by Zero Vector Elimination
کاهش ولتاژ وجه مشترک در مبدل ماتریسی با حذف بردار صفر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2012-6)


Determination of optimum cutting parameters for machining of austenitic stainless steel based on manufacturing management requirements
انتخاب بهینه پارامترهای ماشین‌کاری فولاد ضد زنگ آستنیتی بر اساس معیارهای مدیریتی تولید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprehensive Exergy Analysis of a Geothermal Heat Pump Using Low Temperature Resources in Ramsar
تحلیل جامع اگزرژی یک پمپ حرارتی زمین گرمایی دما پایین برای استفاده در شرایط اقلیمی رامسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy &Exergy Analysis of Coupling of Combined Cycle Power Plant (CCPP) and Multi Effect Desalination (MED)
تحلیل انرژی و اگزرژی کوپلینگ نیروگاه سیکل ترکیبی و آب‌شیرین‌کن تبخیری چندمرحله‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental and Numerical Investigation of the Inlet Air Swirl Angle Effects on Temperature Profile and CO, NO Pollutants
بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر دما و تشکیل آلاینده‌های CO و NO در یک کوره سوخت مایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical and field analysis of single-hole blasting mechanism in conglomerate rock mass of Gotvand Olya Dam
تحلیل عددی و میدانی مکانیزم انفجار تک چال در توده‌سنگ کنگلومرای سد گتوند علیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduction of fuel consumption in a standalone AC power system by using nonlinear robust frequency control characteristics
کاهش مصرف سوخت در یک سیستم تغذیه جریان متناوب مستقل با به کارگیری مشخصه‌های کنترل فرکانس غیرخطی مقاوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Locating and Capacity Selection of Gas Fired Distributed Cogeneration Systems for an Industrial District
جایابی و تعیین بهینه ظرفیت واحدهای تولید هم‌زمان گازسوز جهت تأمین برق و حرارت در یک شهرک صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2012-3)


Numerical study of turbulent natural convection in the presence of a constant magnetic field in a square enclosure
مطالعه عددی جابجایی آزاد متلاطم در حضور یک میدان مغناطیسی ثابت داخل یک محفظه مربعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of second law for free convection in L-shaped enclosure with heat-generating conducting body
تحلیل قانون دوم برای جابجایی آزاد جریان هوا در محفظه L شکل با یک جسم مولد گرما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental investigation on the effect of CO2 diluents on pollutants emission in propane-air non-premixed flames
بررسی تجربی تأثیـر رقیق‌سازی سوخت با رقیق‌کننده CO2 بر تشکیل آلاینده‌ها در شعله غیرپیش‌آمیخته پروپان ـ هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of experimental performance of combined Rankine and vapor compression cycles using an ejector
بررسی تجربی عملکرد ترکیب سیکل‌های رانکین و تراکمی بخار با استفاده از اجکتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new approach for maximum power extraction from wind turbine driven by doubly fed induction generator based on sliding mode control
روش جدید برای استحصال حداکثر توان ازسیستم‌توربین‌بادی مجهز به ژنراتورالقایی ‌دو‌گانه تغذیه با کنترل مد‌لغزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Active and reactive power control of ‎ DFIG wind turbines by OCC method
کنترل توان اکتیو و راکتیو یک توربین بادی با ژنراتور دوسو تغذیه( DFIG) توسط روش کنترلی تک سیکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2011-10)


Numerical analysis of wind effect on performance of unglazed transpired solar collector
تحلیل عددی اثر باد بر عملکرد کلکتور خورشیدی بدون پوشش نفوذپذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the wind energy potential of North Khorasan province in Iran
بررسی پتانسیل انرژی باددراستان خراسان شمالی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic load dispatch considering practical limitation of generating units using improved shuffled frog leaping algorithm
توزیع بهینه اقتصادی بار با در نظر گرفتن محدودیت‌های عملی نیروگاه‌ها با استفاده از الگوریتم جهش قورباغۀ بهبودیافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New method for optimum placement of DGs and reclosers
جایابی و ظرفیت‌یابی هم‌زمان منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی با استفاده از ترکیب الگوریتم کلونی مورچگان و تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Real time volt & var controls in distribution networks considering distributed generation by imperialist competitive algorithm and fuzzy theory
کنترل زمان حقیقی ولتاژ و توان راکتیو در شبکه‌های توزیع متصل به تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و تئوری فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous placement of DGs and capacitors in distribution networks - determining the optimum configuration
مکان یابی هم زمان منابع تولید پراکنده و خازن در شبکه های توزیع و تعیین آرایش بهینه آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal sizing and operation of an industrial CHP system for a gas engine prime mover
تعیین بهینه ظرفیت و برنامه کاری سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت در یک واحد صنعتی با محرک اولیه موتور گازسوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles