Energy Engineering & Management - ارایه‌ی چهارچوبی جهت اولویت‌بندی ریسک‌های موجود در واحدهای نمک‌زدایی نفت و گاز با استفاده از تلفیق تکنیک AHP فازی و مدل SWOT (مطالعه موردی واحد نمک‌زدایی نفتشهر)
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 668 از پایگاه Energy Engineering & Management. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( info-Energy@kashanu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی